Kubík a.s. - Výstavba inženýrských sítí

Nabídka

Home > Nabídka

Nabízíme tyto služby

 • v oblasti plynárenství
  stavby, rekonstrukce a opravy vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých plynovodů z materiálů ocel a lPE, regulační stanice a tlakové stanice. Pro individuální stavebníky zhotovení domovních přípojek plynu /informace níže/.
 • opravy produktovodů
 • vodovody a kanalizace
  stavby a opravy vodovodů
  stavby tlakových a spádových kanalizací
  ČOV a čerpací stanice
 • monitoring potrubí
 • náhradní zásobování zemním plynem z mobilního zásobníku CNG
 • přechodné uzavírání potrubí /balónování/
 • relining (viz. níže)
 • svářečské práce materiálů:
  ocel, měď
  lPE, PP metodou elektro a na tupo do průměru 630mm
 • zemní práce
 • protlaky
 • tryskání ocelových konstrukcí (mobilní)
 • rozvody elektrických sítí

Bezvýkopová metoda Relining

Bezvýkopová metoda Relining

1. Relining

V současné době firma rozšířila nabídku činností při výstavbě a rekonstrukcích venkovních trubních rozvodů o bezvýkopovou technologii RELINING. Tato rychlá metoda spočívá v osazení plastového potrubí menšího průměru do stávajícího poškozeného trubního systému. Užívá se s výhodou u sanací potrubí:

 • která jsou kapacitně předimenzovaná
 • při přechodu plynovodu na vyšší tlak
 • při zvýšení průtočného množství v hladkém potrubí lPE

2. Postup

 • opravované potrubí se odstaví a ve spolupráci s provozovatelem se odstraní armatury, kolizní místa (tvarovky, navrtávky, vysazené odbočky) a ostré změny směru.
 • Vzniklé úseky se zkontrolují, vyčistí a vytřou opakovaným protažením škrabkami a kartáči.
 • Provede se kontrola sanovaného potrubí kamerou včetně videozáznamu.
 • Kalibrace potrubí a protažení kontrolního kusu potrubí
 • Vlastní zatažení nového potrubí zařízením BAGELA RW 4002 s přednastavenou tažnou silou dle výpočtu na max. dovolené napětí použitého materiálu (dle ČSN EN) a o průběhu je proveden automatický záznam.
 • O průběhu celého procesu celého procesu pracovníci vyhotovují kontrolní záznam.

3. Materiál

V závislosti na dimenzích rekonstruovaného a zatahovaného potrubí a na stavu povrchu lze pro tento druh sanace použít jak běžné trubní materiály tak materiály se zvýšenou odolností proti mechanickému poškození pláště. K těmto materiálům patří například výrobky těchto firem:
VAWIN: TS PIPE
GEREX: EGEPLAST SLM 2.0
PIPE-LIFE: ROBUST PIPE

5. Kontakty

V případě zájmu o podrobnější informace nás můžete kontaktovat na této adrese:
KUBÍK a.s., Kornice 37, 570 01 Litomyšl
Tel.: 461 615 811,
Fax: 461 615 512
E-mail: pripravavyroby@kubik.cz
Ing. Jaroslav Nespěšný – vedoucí výroby
Tel.: 602 466 981

Výstavba plynovodních přípojek

Naše firma provádí výstavbu zahušťovacích přípojek jako smluvní partner RWE. Pro individuální investory zajistíme práce a doklady potřebné pro pozdější odkup zařízení.
Práce na přípojce zpravidla začínají navrtávacím T – kusem na hlavní řád a končí kulovým kohoutem v objektu HUP.

V současné době zemní práce nenabízíme.Investor musí zpravidla zajistit postavení pilířku HUP + obsypový materiál.

Potřebné doklady k realizaci:

 • souhlasné stanovisko od RWE
 • smlouva o připojení k distribuční soustavě
 • projektová dokumentace - technická zpráva + přehledná situace
 • doklad ze stavebního úřadu - stavební povolení, ohlášení stavby, územní souhlas, souhlas s provedením ohlášené stavby

Naše práce zahrnují:

 • montážní práce
 • dodání potřebného materiálu
 • revizi
 • hlavní tlakovou zkoušku
 • geodetické zaměření

Kontakty:

zpracování nabídky: Jan Šafránek
  e-mail: safranek@kubik.cz
  mob.: 602 265 017
tel.:    461 615 811 
realizace: Ing. Jaroslav Nespěšný
  e-mail: nespesny@kubik.cz
  tel.: 602 466 981
korespondenční adresa: Kubík a.s.
  výstavba inženýrských sítí
  Kornice 37
  570 01 Litomyšl

 

Další informace na stránkách www.rwe.cz

http://www.rwe.cz/cs/media/Vzorovy-priklad-odkupu-pro-web.pdf
http://www.rwe.cz/cs/domacnost-uvazuji-o-zemnim-plynu/

Ke stažení:

Postup RWE při odkupu přípojky,
Postuppriodkupuplynovodnipripojkyletak1.doc (33 kB)

GAS: certifikovaná organizace

ČSN EN ISO 3834-2-9001

ČSN EN ISO 14001 9001 18001