Síť prodejen potravin

Aktuální leták

Kubík Klub

Podmínky členství v KUBÍK Klubu a užívání členské karty

 • Členem KUBÍK Klubu se může stát každá fyzická osoba starší 18 let po předání vyplněné a podepsané přihlášky člena KUBÍK Klubu (dále jen člen klubu) v kterékoli prodejně potravin. Vyplněním a podpisem přihlášky souhlasí člen klubu s těmito podmínkami členství a prohlašuje, že se s nimi seznámil. Po platném zaregistrování může zákazník začít využívat KUBÍK Klub kartu, jež je zdarma k dispozici ve všech prodejnách potravin Kubík a využívat výhody členství.
 • Karta je opatřena EAN kódem, je vystavena na jméno člena klubu, je nepřenosná a zůstává majetkem společnosti Kubík a.s.
 • Každý člen klubu obdrží 1 velkou kartu a 3 malé karty tzv. rodinná karta – člen klubu v takovém případě obdrží nejvýše čtyři karty, na něž mohou sbírat a čerpat body KUBÍK Klubu i jeho rodinní příslušníci.
 • Karta nabývá platnosti a člen klubu může jejím prostřednictvím čerpat výhody členství v klubu okamžikem jejího vystavení ze strany společnosti Kubík a.s. (dále jen Kubík).
 • Člen klubu může své členství kdykoli zrušit vrácením karty osobně v kterémkoli prodejně potravin Kubík nebo doporučeným dopisem na adresu Kubík a.s., obchodní oddělení maloobchodu, Zámecká 7, 570 01 LITOMYŠL. K zániku členství v klubu dochází automaticky ke dni, kdy byla karta vrácena v prodejně potravin, nebo doručena poštou na shora uvedenou adresu.
 • V případě ztráty, znehodnocení či odcizení karty je člen klubu povinen tuto skutečnost oznámit společnosti Kubík a.s. na jakékoli prodejně potravin, karta bude zablokována. Požádá-li o to, je mu na prodejně vystavena karta nová. Za případné škody vzniklé v důsledku zneužití karty neoprávněnou osobou nese odpovědnost výlučně člen klubu.
 • Člen klubu se zavazuje informovat společnost Kubík o změně údajů vyplněných v přihlášce.
 • Kubík je oprávněn ukončit členství člena v klubu, jestliže jeho karta nebyla použita po dobu jednoho roku. Tím není dotčeno právo člena klubu přihlásit se k členství v klubu opakovaně.
 • Za nákup 100 Kč = 1 bod pro finanční poukázku
 • 30 bodů = 30 Kč pro finanční poukázku
 • Finanční poukázka se dá uplatnit při dalším nákupu jako sleva na nákup.
 • V případě, že poukázka by za dané čtvrtletí nedosáhla hodnoty 10,-Kč, budou body převedeny do následujícího čtvrtletí
 • V případě, že zákazník nevybere body v termínu, nenakoupí, přesunují se mu automaticky do dalšího čtvrtletí
 • Platnost poukázky je 30 dní od vydání
 • OBDOBÍ PRO GENEROVÁNÍ POUKÁZKY (převod bodů na „peníze“)
 • Vyhodnocení a převod na peněžní poukázku bude probíhat čtvrtletně a to pouze
 • v následujícím období:
  • 1.7. – 15.7.
  • 1.10. - 15.10.
  • 1.1. – 15.1.
  • 1.4. – 15.4.
 • Body KUBÍK Klubu jsou platné po dobu 12 měsíců od jejich připsání na členské konto. Nevyčerpané body, které nebyly užity v době své platnosti, propadají.
 • Člen klubu podpisem přihlášky uděluje společnosti Kubík po dobu trvání svého členství v klubu souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na přihlášce a údajů souvisejících s členstvím v klubu pro interní, marketingové a propagační účely společnosti Kubík, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Člen klubu zejména výslovně souhlasí s tím, aby společnost Kubík ukládala jeho osobní údaje uvedené na přihlášce do své databáze a k nim přiřazovala údaje související s členstvím v klubu, především údaje o frekvenci nákupů, jejich množství a složení a údaje o čerpání výhod Kubík Klubu. Tyto údaje pak mohou být užívány, zpracovávány a vyhodnocovány v rámci společnosti Kubík. Udělení souhlasu je dobrovolné, je však podmínkou pro členství v klubu. Tento souhlas může být kdykoli odvolán společně se zánikem členství v klubu. Po dobu členství v klubu má člen klubu právo přístupu k jeho osobním údajům dle ustanovení § 12 zákona o ochraně osobních údajů a právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva uvedená v ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů (tj. právo žádat společnost Kubík o vysvětlení, právo žádat společnost Kubík o odstranění závadného stavu.
 • Aktuální znění podmínek členství v klubu je dostupné na prodejnách potravin Kubík

Tyto podmínky členství jsou účinné od 1.5.2017